نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده

سوم متوسطه نظری رشته ریاضی و فیزیک

ردیف عنوان درس بخش / فصل / درس   1  ادبیات فارسی نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 1 تا 6 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 7 تا 12 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 13 تا 18

نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 19 تا 22

    2 زبان فارسی نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 1 تا 6 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 7 تا 12 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 13 تا 18

نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 19 تا 22

    3 زبان عربی نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس  1و 2 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 3 و 4 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 5 و 6 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 7     4 دین و زندگی نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 1 تا 4 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 5 تا 8 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 9 تا 12 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 13 تا 16     5 زبان انگلیسی نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 1 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 2 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 3 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 4 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 5 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
درس 6 6 حسابان نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 1 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 2 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 3 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 4 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 5   7 جبرواحتمال نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 1 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 2 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 3 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 4     8 هندسه 2 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 1 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 2 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 3 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 4     9 فیزیک 3 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 1 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 2 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 3 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
فصل 4 و 5     10 شیمی 3 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
بخش 1 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
بخش 2 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته ریاضی و فیزیک
بخش 3  

سوم متوسطه نظری رشته علوم تجربی

ردیف عنوان درس بخش / فصل / درس 1  ادبیات فارسی نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 1 تا 6 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 7 تا 12 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 13تا 18

نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 19 تا22

    2 زبان فارسی نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 1 تا 6 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 7 تا 12 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 13تا 18

نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 19 تا22

    3 زبان عربی
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 1 و 2
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 3 و 4
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 5 و 6
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 7     4 دین و زندگی نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 1 تا 4 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 5 تا 8 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 9 تا 12 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 13تا 16     5 زبان انگلیسی
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 1
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 2
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 3
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 4
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 5
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 6 6 ریاضی 3 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
فصل 1 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
فصل 2 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
فصل 3 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
فصل 4
    7 زمین شناسی نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
فصل 2 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
فصل 3 و 4 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
فصل 5 و 6 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
فصل 7 تا 9     8 زیست شناسی 2 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 1 تا 3 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 4 تا 6 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 7 تا 9 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
درس 10و 11     9 فیزیک 3
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
فصل 1
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
فصل 2
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
فصل 3
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
فصل 4     10 شیمی 3 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
بخش 1 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
بخش 2 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم تجربی
بخش 3    

 سوم متوسطه نظری رشته علوم انسانی

ردیف عنوان درس بخش / فصل / درس 1  ادبیات فارسی نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
فصل 1 و 2
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
فصل 3 تا 5
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
فصل 6 تا 8

نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
فصل 9 تا 11

    2 زبان فارسی نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
بخش 1
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
بخش 2
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
بخش 3

نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
بخش 4

    3 زبان عربی نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
بخش 1
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
بخش 2
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
بخش 3
      4 دین و زندگی نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 1 تا 4
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 5 تا 8
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 9 تا 12
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 13 تا 16
    5 زبان انگلیسی نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 1 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 2 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 3 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 4 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 5 نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 6 6 آرایه های ادبی نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
بخش1
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
بخش 2
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
بخش 3
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
بخش 4
    7 تاریخ ایران و جهان نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 1 تا 7
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 8 تا 14
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 15 تا 21
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 22 تا 26
    8 جغرافیا نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
فصل 1 و 2
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
فصل 3 و 4
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
فصل 5 و 6
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
فصل 7 و 8
    9 فلسفه نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
بخش 1
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
بخش 2 (1)
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
بخش 2 (2)
      10 منطق نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 1 تا 5
نمونه سوال های امتحان نهایی تفکیک شده - رشته علوم انسانی
درس 6 تا 13

   

سامانه پیامکی دریافت نظرات شما (یک میلیون نه میلیون)10000009000000

/ 0 نظر / 182 بازدید