تغییر شماره تلفن های شهرها و روستاهای خواف در طرح هم کد سازی

فهرست تغییر شماره تلفن های

شهرها و روستای تابعه خواف در طرح همکدسازی

خواف نیوز: فهرست تغییر شماره تلفن های شهرها و روستای تابعه خواف در طرح همکدسازی که از ابتدای مردادماه 1393 آغاز می شود به شرح زیر است.

 

کدشهرستان پیش شماره قدیم پیش شماره جدید 532 422 5422 532 422 5422 532 423 5423 532 427 5427 532 428 5428 532 429 5429 532 431 5431 532 432 5432 532 433 5433 532 434 5434 532 435 5435 532 436 5436 532 437 5437 532 438 5438 532 439 5439 532 441 5441 532 442 5442 532 443 5443 532 444 5444 532 445 5445 532 446 5446 532 447 5447 532 522 5412 532 525 5415 532 526 5416 532 527 5417 532 528 5418 532 529 5419 532 531 5411 532 532 5413 532 534 5414 532 571 5571 532 572 5572 532 573 5573 532 574 5574 532 575 5575 532 576 5576 532 577 5577 532 578 5578

سامانه پیامکی دریافت نظرات شما(یک میلیون نه میلیون)10000009000000

/ 0 نظر / 57 بازدید