نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول پایه چهارم دبیرستان گزینه دو

نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول پایه چهارم دبیرستان گزینه دو

زمین شناسی

سال
ماه
دی شهریور 91 نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول - ریاضی

- زیست شناسی

سال
ماه
دی شهریور 91 نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول - ریاضی 90 سوال ها و پاسخ تشریحی درس زیست در امتحان های نیم سال اول سوال ها و پاسخ تشریحی درس زیست در امتحان های نیم سال اول 89 سوال ها و پاسخ تشریحی درس زیست در امتحان های نیم سال اول

ریاضی

سال
ماه
دی شهریور 91 نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول - ریاضی

ریاضی پایه

سال
ماه
دی شهریور 91 نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول - زبان و ادبیات فارسی

شیمی

سال
ماه
دی شهریور 91 نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول - زبان انگلیسی

فلسفه اسلامی

سال
ماه
دی شهریور 91 نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول - زبان انگلیسی

 زبان انگلیسی

سال
ماه
دی شهریور 91 نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول - زبان انگلیسی

زبان و ادبیات فارسی

سال
ماه
دی شهریور 91 نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول - زبان و ادبیات فارسی   90   سوال ها و پاسخ تشریحی درس زبان فارسی در امتحان های نیم سال اول 89 سوال ها و پاسخ تشریحی درس زبان فارسی در امتحان های نیم سال اول

ادبیات اختصاصی

سال
ماه
دی شهریور 90 سوال ها و پاسخ تشریحی درس ادبیات اختصاصی در امتحان های نیم سال اول سوال ها و پاسخ تشریحی درس ادبیات اختصاصی در امتحان های نیم سال اول 89 سوال ها و پاسخ تشریحی درس ادبیات اختصاصی در امتحان های نیم سال اول

عربی اختصاصی

سال
ماه
دی شهریور 90 سوال ها و پاسخ تشریحی درس عربی اختصاصی در امتحان های نیم سال اول سوال ها و پاسخ تشریحی درس عربی اختصاصی در امتحان های نیم سال اول 89 سوال ها و پاسخ تشریحی درس عربی اختصاصی در امتحان های نیم سال اول

معارف اسلامی

سال
ماه
دی شهریور 91 نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول - معارف   90 سوال ها و پاسخ تشریحی درس معارف در امتحان های نیم سال اول سوال ها و پاسخ تشریحی درس معارف در امتحان های نیم سال اول 89 سوال ها و پاسخ تشریحی درس معارف در امتحان های نیم سال اول

دیفرانسیل

سال
ماه
دی شهریور 90 سوال ها و پاسخ تشریحی درس دیفرانسیل در امتحان های نیم سال اول سوال ها و پاسخ تشریحی درس دیفرانسیل در امتحان های نیم سال اول 89 سوال ها و پاسخ تشریحی درس دیفرانسیل در امتحان های نیم سال اول

فیزیک ریاضی

سال
ماه
دی شهریور 90 سوال ها و پاسخ تشریحی درس فیزیک ریاضی در امتحان های نیم سال اول سوال ها و پاسخ تشریحی درس فیزیک ریاضی در امتحان های نیم سال اول 89 سوال ها و پاسخ تشریحی درس فیزیک ریاضی در امتحان های نیم سال اول

فیزیک تجربی

سال
ماه
دی شهریور 90 سوال ها و پاسخ تشریحی درس فیزیک تجربی در امتحان های نیم سال اول سوال ها و پاسخ تشریحی درس فیزیک تجربی در امتحان های نیم سال اول 89 سوال ها و پاسخ تشریحی درس فیزیک تجربی در امتحان های نیم سال اول

/ 0 نظر / 44 بازدید