نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول پایه سوم دبیرستان گزینه دو

 نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول پایه سوم دبیرستان

علوم ریاضی 

 

ردیف نام درس دانلود 1 ادبیات فارسی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول سال سوم دبیرستان رشته ریاضی 2 زبان فارسی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول سال سوم دبیرستان رشته ریاضی 3 جبر و احتمال نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول سال سوم دبیرستان رشته ریاضی 4 شیمی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول سال سوم دبیرستان رشته ریاضی 5 دین و زندگی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول سال سوم دبیرستان رشته ریاضی 6 زبان انگلیسی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول سال سوم دبیرستان رشته ریاضی 7 حسابان نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول سال سوم دبیرستان رشته ریاضی 8 هندسه نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول سال سوم دبیرستان رشته ریاضی 9 عربی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول سال سوم دبیرستان رشته ریاضی 10 فیزیکنمونه سوال های امتحانی نیم سال اول سال سوم دبیرستان رشته ریاضی

علوم تجربی

ردیف نام درس دانلود 1 ادبیات فارسی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 2 زبان انگلیسی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 3 زیست شناسی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 4 زبان عربی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 5 شیمی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 6 ریاضی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته ریاضی 7 فیزیک نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته ریاضی 8 هندسه نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته ریاضی 9 دین و زندگینمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته انسانی

علوم انسانی

ردیف نام درس دانلود 1 ادبیات فارسی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 2 زبان انگلیسی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 3 آمار و مدلسازی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته ریاضی 4 عربی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته انسانی 5 دین و زندگی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته انسانی 6 تاریخ نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته انسانی 7 جغرافیا نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته انسانی 8 تاریخ ادبیات نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته انسانی 9 اقتصادنمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته انسانی

/ 0 نظر / 199 بازدید