نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول پایه دوم دبیرستان گزینه دو

 نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول پایه دوم

علوم ریاضی

ردیف نام درس دانلود 1 ادبیات فارسی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 2 زبان انگلیسی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 3 زبان عربی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 4 شیمی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 5 ریاضی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته ریاضی 6 فیزیک نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته ریاضی 7 آمار و مدلسازی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته ریاضی 8 هندسه نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته ریاضی 9 دین و زندگی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته انسانی

علوم تجربی

ردیف نام درس دانلود 1 ادبیات فارسی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 2 زبان انگلیسی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 3 زیست شناسی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 4 زبان عربی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 5 شیمی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 6 ریاضی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته ریاضی 7 فیزیک نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته ریاضی 8 هندسه نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته ریاضی 9 دین و زندگی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته انسانی

علوم انسانی

ردیف نام درس دانلود 1 ادبیات فارسی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 2 زبان انگلیسی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول 3 آمار و مدلسازی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته ریاضی 4 عربی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته انسانی 5 دین و زندگی نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته انسانی 6 تاریخ نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته انسانی 7 جغرافیا نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته انسانی 8 تاریخ ادبیات نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته انسانی 9 اقتصادنمونه سوال های امتحانی نیم سال اول رشته انسانی

/ 0 نظر / 120 بازدید